Gå direkt till innehåll
Boverkets förslag till nya byggregler gör det 300 gånger svårare – Riksbyggen avstyrker

Pressmeddelande -

Boverkets förslag till nya byggregler gör det 300 gånger svårare – Riksbyggen avstyrker

Boverket har i ett flertal remisser gett förslag på hur nya byggregler kan utformas under parollen möjligheternas byggregler. Riksbyggen avstyrker förslaget om ny regelmodell i sin helhet.

- Vi känner stor oro för den utveckling som det nya regelverket, om det realiseras, riskerar att leda till. Färre och vaga regler försvårar. Byggreglerna behöver vara tydliga och ge förutsägbarhet så det är lätt att bygga. Med detta förslag skulle det bli precis tvärtom, säger Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef Bostad på Riksbyggen.

Riksbyggen avstyrker Boverkets förslag till nya byggregler. Boverkets förslag innebär i princip genomgående att föreskrifterna i byggreglerna formuleras som att något ska vara ”acceptabelt” eller ”tillräckligt”. Riksbyggen ser stora risker med att författningsförslaget är så pass allmänt hållet och det stora bedömningsutrymme som förslaget ålägger enskilda aktörer, framförallt då det leder till otydlighet och oförutsägbarhet.

- Förslaget gör det omöjligt att som byggherre veta hur ett byggprojekt ska projekteras för att uppfylla regelverket. Innebär det att byggherren i varje situation måste bevisa att den valda lösningen uppfyller kraven? Vem avgör vad som är rätt om olika uppfattningar uppstår? Kan kommunernas respektive bedömningar ge oss närmare 300 olika svar? frågar Mårten Lilja.

Riksbyggen ser att Boverkets förslag till regelmodell innebär följande risker:

  • Samhällsansvaret urholkas
  • Otydligt för konsumenterna vad de får
  • Förtroende för nyproduktion och nyproduktionen i sig riskerar minska
  • Svårigheter att som byggherre veta om myndighetskraven är uppfyllda
  • Försvårad och förlängd prövning i kommunerna

Riksbyggen anser att Boverkets syfte att med möjligheternas byggregler göra regelverket tydligare och samtidigt öppna för en ökad flexibilitet är lovvärt. Funktionskrav som är verifierbara och teknik- och materialneutrala är eftersträvansvärt. Riksbyggen anser dock inte att Boverket har lyckats göra regelverket tydligare eftersom föreskrifterna generellt inte är verifierbara. Funktionskrav bör, för att vara verifierbara, ange en lägsta godtagbar nivå som är satt av staten och är tydlig för alla inblandande, samtidigt som den öppnar för olika lösningar att uppnå kravet. Det kan exempelvis göras genom mått.

Riksbyggen rekommenderar därför att föreskrifterna förtydligas och preciseras i minimikrav. På så sätt skulle byggaktörer fortfarande ha utrymme för egna lösningar, men inom vissa angivna ramar. Riksbyggen delar Boverkets bedömning om de allmänna rådens normerande roll och att de bör minimeras för att ge ökad flexibilitet. Det kan dock inte ske utan att föreskrifterna samtidigt förtydligas så att vaga ord som “tillräckligt” och “acceptabel” ersätts.

Riksbyggens synpunkter gäller generellt på Boverkets förslag om möjligheternas byggregler.

Läs Riksbyggens remissvar i sin helhet.

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31